کلاس های آموزش قانون آنلاین و مجازینظرات هنرجویان

کلاس قانونقانون در دسته بندی سازهای زهی مضرابی است. این ساز در سده میانه به نام Canon به اروپا برده شده. امروزه در سراسر آفریقا و آسیا، ساز قانون در رده سازهای سنتی و هنری اعراب محسوب میشود.