کلاس سنتور نیویورک آنلاین و مجازیآموزش سنتور در نیویورک

-

Online santoor lesson in new-yorkسنتور ساز زهی موسیقی ایرانی است که با دو زخمه چوبی نواخته می شود. کهن ترین نشانه سنتور مربوط به سال 559 پیش از میلاد در سنگتراشی های آشور و بابلیان دیده شده.
تعداد کلاس : 3