کلاس سنتور کانادا آنلاین و مجازیآموزش سنتور در کانادا

-

Online santoor lesson in canadaسنتور ساز زهی موسیقی ایرانی است که با دو زخمه چوبی نواخته می شود. کهن ترین نشانه سنتور مربوط به سال 559 پیش از میلاد در سنگتراشی های آشور و بابلیان دیده شده.
تعداد کلاس : 3